Ledenvergadering 2019

——————-

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op:

24 juni 2019

20:00 uur bij “ ’t Wubbenhof ”

Agenda:

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 2018
3. Verslag van het afgelopen jaar
4. Kascontrole commissie / financieel verslag
5. Bestuursverkiezing.
Aftredend of herkiesbaar: Gerben, Angela, Sander en Marco
6. Agenda 2019/2020
7. Mededelingen
8. Rondvraag.
9. Sluiting

Namens het bestuur:

Huub Pot – voorzitter.
Marco Niehoff – secretaris.

——————-