Algemene ledenvergadering

Vrijdag 16 september 20 uur ’t Wubbenhof

Agenda:

 • Opening
 • Notulen ledenvergadering 2021
 • Verslag van het afgelopen jaar
 • Kascontrole commissie / financieel verslag
 • Bestuursverkiezing,
  • Aftredend en niet herkiesbaar Angela Schutman
  • Aftredend en herkiesbaar: Sander, Marco, Gerben, Frank
 • Agenda 2022/2023
 • Mededelingen
 • Rondvraag
 • Sluiting

We hopen op een goede opkomst!